Pumpuru vidusskolas noteikumi - pumpuri.lv
Svētdiena, 14. Jūlijs 2024.
Jautājums Jums!

2022.gada akreditācijas ekspertu komisijas ziņojums.


Jūrmalas Pumpuru vidusskolas atbalsta komandas darbības reglaments.


Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē un rīcība neattaisnotu kavējumu novēršanai.


Kārtība par mācību procesa organizēšanu Pumpuru vidusskolā 2021./2022. mācību gadā, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā.


Pumpuru vidusskolas metodiskās padomes reglaments.


Kārtība par attālināto temperatūras mērierīču lietošanu Pumpuru vidusskolā 2020./2021. mācību gadā.


Pumpuru Vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi.


Pumpuru Vidusskolas iekšējās kārtības noteikumu grozījumi no 2021. gada 10.oktobra nr. 2021-3.


Pumpuru Vidusskolas telpu un gaiteņu vēdināšanas grafiks.


Iekšējās kārtības noteikumi Pumpuru vidsskolas pirmsskolas bērnu grupām.


Pumpuru Vidusskolas nolikums.


Pumpuru Vidusskolas vērtēšanas kārtība.


Pumpuru Vidusskolas audzināšanas programmas.


Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība.


Pumpuru vidusskolas izglītojamo speciālo vajadzību noteikšanas un iekļaujošas izglītības pasākumu nodrošināšanas kārtība.


Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi.


Informācija par izglītojamo personu datu apstrādi


Pumpuru Vidusskolas Darba koplīgums.


Pumpuru Vidusskolas Maksas pakalojumi.


Kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumos.


Izglītojamo rīcība nodarbību telpās, kurās ir iekārtas un vielas, apdraudošas izglītojamo drošību un veselību.


Izglītojamo rīcība ugunsdrošības ievērošanā.


Izglītojamo rīcība elektrodrošības ievērošanā.


Izglītojamo rīcības ekskursijās un pārgājienos.


Izglītojamo rīcība masu pasākumos.


Izglītojamo drošības sporta sacensībās.


Izglītojamo rīcība ekstremālās situācijās.


Izglītojamo rīcība nestandarta situācijās.


Ceļu satiksmes drošības izglītojamiem.


Izglītojamo rīcība uz ūdens un ledus.


Izglītojamo personīgās higiēnas prasību ievērošanā.


Izglītojamo darba drošība, veicot praktiskus darbus.


Izglītojamo rīcība vētras gadījumā.