Piektdiena, 24. Septembris 2021.
Jautājums Jums!

Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē un rīcība neattaisnotu kavējumu novēršanai.


Kārtība par mācību procesa organizēšanu Pumpuru vidusskolā 2021./2022. mācību gadā, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā.


Kārtība par attālināto temperatūras mērierīču lietošanu Pumpuru vidusskolā 2020./2021. mācību gadā.


Pumpuru Vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi.


Iekšējās kārtības noteikumi Pumpuru vidsskolas pirmsskolas bērnu grupām.


Pumpuru Vidusskolas nolikums.


Pumpuru Vidusskolas vērtēšanas kārtība.


Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība.


Pumpuru vidusskolas izglītojamo speciālo vajadzību noteikšanas un iekļaujošas izglītības pasākumu nodrošināšanas kārtība.


Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi.


Personas rīcība ja bez piekrišanas sociālos tīklos publicētas fotogrāfijas.


Pumpuru Vidusskolas Darba koplīgums.


Pumpuru Vidusskolas Maksas pakalojumi.


Kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumos.


Izglītojamo rīcība nodarbību telpās, kurās ir iekārtas un vielas, apdraudošas izglītojamo drošību un veselību.


Izglītojamo rīcība ugunsdrošības ievērošanā.


Izglītojamo rīcība elektrodrošības ievērošanā.


Izglītojamo rīcības ekskursijās un pārgājienos.


Izglītojamo rīcība masu pasākumos.


Izglītojamo drošības sporta sacensībās.


Izglītojamo rīcība ekstremālās situācijās.


Izglītojamo rīcība nestandarta situācijās.


Ceļu satiksmes drošības izglītojamiem.


Izglītojamo rīcība uz ūdens un ledus.


Izglītojamo personīgās higiēnas prasību ievērošanā.


Izglītojamo darba drošība, veicot praktiskus darbus.


Izglītojamo rīcība vētras gadījumā.