Otrdiena, 22. Septembris 2020.
Jautājums Jums!

Pumpuru Vidusskolas noteikumi 2020./2021. mācību gadā.


Kārtība par attālināto temperatūras mērierīču lietošanu Pumpuru vidusskolā 2020./2021. mācību gadā.


Pumpuru Vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi.


Pumpuru Vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas nolikums.


Iekšējās kārtības noteikumi Pumpuru vidsskolas pirmsskolas bērnu grupām.


Pumpuru Vidusskolas nolikums.


Pumpuru Vidusskolas vērtēšanas kārtība.


Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība.


Pumpuru Vidusskolas Darba koplīgums.


Pumpuru Vidusskolas Maksas pakalojumi.


Kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumos.


Izglītojamo rīcība nodarbību telpās, kurās ir iekārtas un vielas, apdraudošas izglītojamo drošību un veselību.


Izglītojamo rīcība ugunsdrošības ievērošanā.


Izglītojamo rīcība elektrodrošības ievērošanā.


Izglītojamo rīcības ekskursijās un pārgājienos.


Izglītojamo rīcība masu pasākumos.


Izglītojamo drošības sporta sacensībās.


Izglītojamo rīcība ekstremālās situācijās.


Izglītojamo rīcība nestandarta situācijās.


Ceļu satiksmes drošības izglītojamiem.


Izglītojamo rīcība uz ūdens un ledus.


Izglītojamo personīgās higiēnas prasību ievērošanā.


Izglītojamo darba drošība, veicot praktiskus darbus.


Izglītojamo rīcība vētras gadījumā.